noviembre 5, 2015

DECÀLEG MEDIAMBIENTAL

Des de l’equip de l’organització de la cursa volem informar al públic de la cursa i corredors que la organització vetllarà pel compliment del següent decàleg, realitzat en col·laboració amb la AE Trail:

Decàleg amb punts a complir per qualsevol organitzador per aconseguir el segell d’excel·lència Ambiental AE Trail.

Aquelles curses que realitzin accions dirigides a la millor i conservació de l’ambient han d’observar curosament aquestes mesures.  

Mesures previes.

  1. Disseny d’un traçat respectuós amb la natura, evitant, en la mesura del possible, que es creuin rius i rierols i, en cas de que es faci, tractar de buscar, passos acondicionats (ponts, pasareles,…). Si s’ha de creuar es plantejarà la col·locació de blocs de pedra (que es retiraran després de la cursa) que serveixin de pas pels corredors per evitar el dany al fons de la llera.
  1. Disseny d’un traçat que eviti zones fàcilment erosionables.
  1. Per estimar el nombre de corredors s’ha d’estudiar la capacitat d’acollida del territori, i no en termes de capacitat hotelera, sino considerar, a més de un nombre limitat i lògic de corredor, la gent que els acompanya com els animadors de la cursa.

Durant la cursa.

  1. Garantitzo el correcte el correcto balissat de la prova: amb materials que no alterin el medi, fins i tot amb cal en aquelles zones que així ho requereixin i que garantitzi que els corredors no es podran sortir del recorregut. En el punts més conflictius, presencia de voluntaris que indiquin la direcció correcta durant tota la duració de l’esdeveniment (talls de carretera o zones amb visibilitat reduïda).

Col.locació de senyals direccionals i quilomètriques al llarg del recorregut que situïn amb correcció als participants.

Es marcarà correctament el trajecte impedint les dreceres (recordem que és una prova i, que per tant, és el mateix per a tothom). Es penalitzarà a aquells que realitzin alguna drecera.

  1. Garantitzo el correcte desbalissat de la prova en un termini màxim d’una setmana després de la finalització de la mateixa.
  2. Garantitzo el marcatge de gels/barretes per tots aquells participants així com la penalització d’aquells que abandonin les deixalles i siguin identificats. Mesures com facilitar el dipòsit de residuus amb la col·locació de bidons de deixalles en zones de pas i d’avituallaments.  
  3. Em comprometo a realitzar una reunió informativa (briefing) amb tots els corredors el dia de la prova i/o just abans de la sortida on es comuniquen les peculiaritats del recorregut, mesures de control, mesures mediambientals, etc., para que quedin tots ben informats. S’ha d’apelar a la ètica del corredor, a la concepció de la muntanya i el seu comportament en ella.
  4. Em comprometo a no utilitzar ampolletes ni entregar gots als corredors en els avituallaments, tant en la provisió d’aigua com en les begudes isotòniques o similars. Cada corredor ha de portar un recipient en el que beure, aquesta mesura quedarà constada en el reglament de la prova.  

Postcarrera.

  1. Es realitzarà el recorregut per veure com ha quedat tot després de la prova bé per part de l’organització o amb la contractació d’un ens extern que verifique i informi de la bona praxis portada a terme. Restauració de qualsevol modificació que s’hagi pogut ocasionar al estat previ de la cursa.
  1. Donació de  l’1% de la inscripció a causes mediambientales a la zona on es desenvolupa. S’afavorirà el manteniment dels corriols de manera respectuosa amb el mediambient.